منو

خدمات ما

مطالعه بازار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

امکان سنجی طرح و مطالعه مخاطره‌ها

تدوین راهبرد و برنامهریزی راهبردی توسعه طرح

تحلیل ذی‌نفعان و توسعه راهبردهای تأمین مالی، جذب سرمایه و جلب مشارکت برای توسعه طرح

توسعه راهبرد برند و برنامه‌ریزی ارتباطات برند

توسعه راهبردهای بازاریابی، قیمت‌گذاری و فروش

مطالعات فنی و مهندسی با رویکرد بهینه‌سازی

مطالعات حقوقی و قراردادی

مطالعه و ارائه برنامه‌ای دقیق جهت ساخت پروژه‌هایی که مالکین آن قصد مشارکت نداشته و از طرفی سرمایه کافی، برای پیمان مدیریت را نیز در اختیار ندارند.